O-NET A-NET คืออะไร สำคัญอย่างไร

ADMISSION

หรือที่ภาษาไทย เรียกกันว่าแอดมิชชั่น คือระบบการคัดเลือกบุคคลที่อยากจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถูกนำมาใช้จริงครั้งแรกในปี ๒๕๔๘ แทนการสอบเอนทรานซ์ใน ระบบเดิม ซึ่งในระบบใหม่นี้คะแนนของผู้ที่จะถูกคัดเลือกเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาจะไม่ ได้มาจากการสอบเพียงอย่างเดียวทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังมีคะแนนบางส่วนจากเกรดเฉลี่ยของที่โรงเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการ พิจารณาเข้าศึกษาต่อด้วย

การสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test)

O – NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

1 ภาษาไทย

2 คณิตศาสตร์

3 วิทยาศาสตร์

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5 ภาษาค่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ลักษณะข้อ สอบแ ละการประเมินผล O – NETประกอบด้วย

1. แบบทดสอบจะมีทั้งปรนัย และอัตนัย ในอัตราส่วนระหว่าง 80% – 90% : 10% – 20% ข้อสอบแบบปรนัยจะเป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก สำหรับข้อสอบอัตนัยจะเป็นข้อสอบแบบเขียนคำตอบสั้นๆ (Short Answer)

2. เวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง

3. ข้อสอบแต่ละข้อ คะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ

4. ข้อสอบครอบคลุมสาระและทักษะสำคัญของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การสอบเป็น บริการของรัฐให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

O-NET ใหม่… O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6 (หรือเรียกว่าการสอบ NT), ม.3 และ ม.6 ซึ่งกำหนดรายวิชาในการทดสอบ ในแต่ละระดับ ดังนี้

ป.6 จัดทดสอบ จำนวน 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ภาษาไทย+คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี, สังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์, และภาษาอังกฤษ
ม.3 จัดทดสอบ จำนวน 4 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ภาษาไทย+คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี, สังคมศึกษา+วิทยาศาสตร์, และภาษาอังกฤษ
ม.6 จัดทดสอบ จำนวน 6 วิชา 8 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี

การสอบ A – NET (Advanced National Educational Test)

A – NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง เป็นการวัดความรู้และ ความคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นการวัดความรู้เชิง สังเคราะห์ โดยเน้นทักษะการคิดมากกว่า O-NET ประกอบด้วย

1 ภาษาไทย 2

2 คณิตศาสตร์ 2

3 วิทยาศาสตร์ 2

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2

5 ภาษาอังกฤษ 2

ลักษณะข้อ สอบและการประเมินผล A – NET ประกอบด้วย

1. แบบทดสอบจะมีทั้งปรนัย และอัตนัย ในอัตราส่วนระหว่าง 60% – 80% : 40% – 20% ข้อสอบแบบปรนัยจะเป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก สำหรับข้อสอบอัตนัยจะเป็นข้อสอบแบบเขียนคำตอบสั้นๆ (Short Answer)

2. เวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา อยู่ในฉบับเดียวกัน ที่ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง และจะแสดงผลการทดสอบทั้งรวมและแยก

3.ข้อ สอบแต่ละข้อ คะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ

GPAX

หรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือเกรดเฉเลี่ยสะสมของน้องๆนั่น แหละ ซึ่งไม่ว่าจะเข้าคณะไหนก็ตาม GPAX จะมีผลต่อคะแนนรวมถึง 10% เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากๆ(ในทุกวิชา)ด้วยหล่ะ เพราะถ้าไม่ตั้งใจเรียนในห้อง  นอกจากจะเกรดตกแล้ว  คะแนน GPAX  10% ก็จะลดลงไปด้วย

วิธีการคิด คะแนน

1. เมื่อมีการตรวจกระดาษคำตอบมีวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกข้อเพื่อหาคุณภาพขอ ข้อสอบ ถ้าข้อสอบข้อใดไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ไม่สามารถวัดหรือจำแนกได้ ข้อสอบข้อนั้นจะไม่นำมาคิดคะแนน ดังนั้นคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนสอบที่ได้มาจากข้อสอบที่มีคุณภาพทุกข้อ

2 คะแนนผลการสอบจะแปลงคะแนนเป็นคะแนนมาตรฐานรายวิชา

ระยะเวลาและ จำนวนครั้งที่จัดสอบ

O-NET จะจัดสอบเพียงครั้งเดียวเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกาหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานเรียยร้องแล้ว โดยจะจัดสอบในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องกับเดือนมีนาคม ของทุกปี

A-NET ในระยะแรกอาจจัดสอบเพียงครั้งเดียว โดยจัดสอบ ต่อจากการสอบ O-NET แต่ในอนาคตอาจจัดสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง

โฆษณา

3 Responses

 1. สมาชิก
  นาย ชลกานต์ เรืองดุก
  นาย ธวัชชัย หีตหมื่น
  O-NET A-NET คือระบบการคัดเลือกบุคคลที่อยากจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถูกนำมาใช้จริงครั้งแรกในปี ๒๕๔๘ แทนการสอบเอนทรานซ์ใน ระบบเดิม ซึ่งในระบบใหม่นี้คะแนนของผู้ที่จะถูกคัดเลือกเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาจะไม่ ได้มาจากการสอบเพียงอย่างเดียวทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังมีคะแนนบางส่วนจากเกรดเฉลี่ยของที่โรงเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการ พิจารณาเข้าศึกษาต่อด้วย

 2. O – NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ5กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ 1 ภาษาไทย

  2 คณิตศาสตร์

  3 วิทยาศาสตร์

  4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  5 ภาษาค่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  A – NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง เป็นการวัดความรู้และ ความคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นการวัดความรู้เชิง สังเคราะห์ โดยเน้นทักษะการคิดมากกว่า O-NET ประกอบด้วย

  1 ภาษาไทย 2

  2 คณิตศาสตร์ 2

  3 วิทยาศาสตร์ 2

  4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2

  5 ภาษาอังกฤษ 2

  สมาชิก
  น. พงศ์ไทย มณีเนียม
  น. นัทธพงศ์ นาคสุวรรณ

 3. น.ส.สุณิสา แท่นนิล นาย ทนงศักดิ์ ทองถึง
  o – net คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานเป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับในช่วงชั้นที่ 4 สาระที่เรียนคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
  A – net คือการสอบทางการศึกษาแห่งชาติชั้นสูงเป็นการวัดความรู้เชิงวิเคราะห์เน้นทักษะการคิดมากกว่า o – net สาระที่เรียนคือ ภาษาไทย 2 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ 2 สังคมศึกษา 2 ภาษาต่างประเทศ 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: