โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

– รายวิชาคณิตศาสตร์    เวลาเรียน 60 คาบ/ 1 ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต

– รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น เวลาเรียน

ชั่วโมง/ปีการศึกษา

จำนวน
หน่วยกิต
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ม. 1 20 0.5
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม. 1 20 0.5
ง21103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม. 1 40 1
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ม. 2 20 0.5
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ม. 2 20 0.5
ง22103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม. 2 40 1
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม. 3 20 0.5
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ม. 3 20 0.5
ง23103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ม. 3 40 1
รวม 240 6

โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้น ม.1  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มฐ./ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน (100)
1 ข้อมูลและสารสนเทศ ง 3.1 ม.1/3 8 20
2 ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง 3.1 ม.1/1, ง 3.1 ม.1/3 10 25
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 3.1 ม.1/2 8 20
4 คอมพิวเตอร์ ง 3.1 ม.1/1 4 10
5 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ง 3.1 ม.1/1 10 25

รวมตลอดภาคเรียน

40

โครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้น ม.2   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มฐ./ตัวชี้วัด

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน (100)

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 3.1 ม.2/2 6 15
2 การสื่อสารข้อมูล ง 3.1 ม.2/1 6 15
3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ง 3.1 ม.2/1 8 20
4 อินเทอร์เน็ต ง 3.1 ม.2/3 10 25
5 ซอฟต์แวร์ ง 3.1 ม.2/4 10 25

รวมตลอดภาคเรียน

40
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: