จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

E-Mail คืออะไร
……จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย แต่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปลี่ยนการนำส่งจดหมายจากบุรุษไปรษณีย์มาเป็นโปรแกรม และเปลี่ยนจากการใช้เส้นทางจราจรคมนาคมทั่วไปมาเป็นช่องสัญญาณรูปแบบต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะตรงเข้ามาสู่ Mail Box ที่ถูกจัดสรรใน Server ของผู้รับปลายทางทันที…

เราใช้ E-Mail ทำอะไรกัน
……ปัจจุบันนี้ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก ทำให้ระบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลถึงกันสามารถทำได้อย่างง่ายดาย อินเตอร์เน็ตนับเป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะมีผู้ใช้งานมากกว่า 25 ล้านคน ติดต่อเข้าใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อส่ง E-Mail
……E-Mail นับเป็นทางเลือกใหม่ของการติดต่อสื่อสาร ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบเครือข่าย ทำให้การส่งหรือรับ E-Mail ไม่ว่าผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ที่ใด เป็นไปได้ในช่วงเวลาที่สั้นและรวดเร็ว สามารถส่งหรือรับข้อมูลได้ทันที และตลอดเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับค่าโทรศัพท์ที่ใช้ และค่าธรรมเนียมในการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
……เราใช้ E-Mail เพื่อส่งข้อมูลที่สามารถจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (File) คอมพิวเตอร์ได้ทุกประเภท ไม่ว่านั่นจะเป็นเพียงข้อความจดหมายเพื่อพูดคุยธรรมดาหรือเป็นแฟ้มข้อมูลรูปภาพ รวมทั้งยังสามารถแนบแฟ้มข้อมูลเอกสาร หรือข้อมูลต่างๆได้อีกด้วย
ในเชิงธุรกิจ E-Mail จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ยังสามารถส่งจดหมายฉบับเดียวกันถึงผู้รับปลายทางได้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการนำ E-Mail มาใช้เพื่อการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อีกด้วย

มาทำความรู้จักและเรียนรู้วิธีใช้งาน E-Mail กัน
……ในการใช้งาน E-Mail จำเป็นจะต้องมี E-Mail Address เสียก่อน โดย E-Mail Address จะเป็นเหมือนที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตของแต่ละคน มักจะแทนด้วยชื่อหรือรหัสที่ใช้แทนตัว แล้วตามด้วยชื่อของ Mail Server ที่ให้บริการ เช่น somchai@isp.co.th โดยทั่วไป E-Mail Address จะประกอบด้วย
– User ID ใช้เป็นชื่อหรือรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการแต่ละคน
– เครื่องหมาย @
– Domain Name ของ Mail Server ที่ใช้บริการ
เมื่อต้องการส่ง E-Mail มีส่วนประกอบสำคัญที่ต้องให้รายละเอียด คือ
1. To: ระบุ E-Mail Address ของผู้รับปลายทาง
2. Subject: ใส่หัวเรื่องย่อๆของเนื้อหา
3. CC (Carbon Copy): เป็นการระบุ E-Mail Address ของผู้ที่เราต้องการให้ได้รับสำเนาของจดหมายฉบับนี้ด้วย
4. BCC (Blind Carbon Copy): เช่นเดียวกับ CC แต่ทำให้ผู้รับไม่ทราบว่าเราต้องการ ส่งใคร
5. Attachment: เราสามารถแนบไฟล์ไปกับการส่ง E-Mail ด้วยก็ได้
6. Body: เป็นเนื้อหาข้อความของจดหมาย

ที่มา : ชื่อ : นางสาวรุ่งฤดี ลุ้ยประเสริฐ  การศึกษา : ป.โททางด้านการจัดการระบบสาระสนเทศ ม.หอการค้าไทย  : ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลผู้โดยสาร บริษัทสายการบิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

**การสมัคร Gmail


**เมนูและการใช้งาน Gmail

Advertisements

25 Responses

 1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องนี้ แล้วสรุปสาระสำคัญลงในสมุด…
  และให้นักเรียน ลงชื่อเข้าเรียนด้วยครับ

 2. เข้ามาศึกษาเรื่องอีเมล์

 3. ทดสอบไม่ใส่อีเมล์

 4. เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับอีเมล

 5. น.ส.นฤมล ศรีทองคง
  น.ส.สุภาพร ภู่ระย้า

 6. ด.ญ. สุดา เพชรที่วัง
  น.ส. ฉวีวรรร คล้ายอุดม

 7. ด.ญ. ฉวีวรรณ ไพรสิงห์
  ด.ญ.ทิพวัลย์ แซ่ฮั่น

 8. ชื่อ ชัยวัฒน์ ชำนาญอักษร
  ชื่อ อภิรัตน์ ศรีประวรรณ์
  ชื่อ ขจรศักดิ์ จีนชูแก้ว

 9. ด.ช.นายสราวุฒิ ศรีประวรรณ

  ด.ช.นายพุฒิศรัณยู เรืองดุก

  ดีใจมากที่ได้อ่านรายงานเรื่องนี้

 10. นาย อภินันท์ บุญเมือง
  นาย ชลกานต์ เรืองดุก
  นาย ทนงศักดิ์ ทองถึง
  นาย ธวัชชัย หีตหมื่น

 11. นาย ธีระศักดิ์ ยาสิทธิ์..
  นาย พงศ์ไทย มณีเนียม..
  นาย นัทธพงศ์ นาคสุวรรณ..

 12. นายเริงฤทธิ์ ไชยพราหมณ์

  ด.ญ ดวงกมล ทิพย์ประสงค์

 13. ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
  1.ด.ญ. สุกัญญา ศรีประวรรณ์ เลขที่10
  2.ด.ญ. ชไมพร นิลวรรณ เลขที่ 22
  3.น.ส. สุณิสา โส๊ะอ้น เลขที่4

 14. E-mail คือการส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนี่ง
  ไปยังบุคคลอื่นผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เหมือนกับการส่งจดหมาย

 15. e-mail เป็นการส่งข้อความที่รวดเร็วซึ่งเราสามารถคุยได้กับคนหลายๆกลุม

 16. อีเมล์มีประโยชน์หลายอย่าง เช่นใช้ในการส่งข้อความให้คนที่เราส่งข้อความหากันทางคอมพิวเตอร์

 17. E-mail คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง ผ่านทางคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย

 18. อิเล็กทรอนิกส์หมายถึงอะไร และการส่งจดหมายจากใครไปสู้ใคร

 19. E-mail สะดวกดีมาก มีประโยชน์มากมากทันใจสุด สุดนะครับ

 20. E- mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คือ การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆ ปัจจุบันนี้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลกอินเตอร์เน็ตนับเป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีผู้ใช้งานมากกว่า 25 ล้านคน

 21. E maII คีออะไร
  จดหมายอิเล็กทอนิก คีอ การส่งข้อความหรีอข่วสาร
  จากบุคคลหนี่งไปยังบุคคลหนึ่ง

 22. ขอบคุนนะที่ให้ข้อมูลมาทำรายงานส่งอาจารย์

  ขอบคุน…………….

 23. ข้อมูลของคุนเนื้อหาดีมากค่ะ ……………………………………….

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: