รายงานศึกษาค้นคว้า ม.3/2556 ครั้งที่ 2

ให้นักเรียนค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อย่างน้อย  5  เว็บไซต์  แล้วนำมารายงาน  ตามตัวอย่างนี้

1.  ” กระทรวงศึกษาธิการ    http://www.moe.go.th/moe/th/home/  

2……………………………………………………………….

3………………………………………………………………..

4………………………………………………………………..

5………………………………………………………………..

Advertisements

รายงานศึกษาค้นคว้า ม.3/2556 ครั้งที่ 1

ให้นักเรียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์  แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไร

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

3. นักเรียนคิดว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทใดสำคัญที่สุด เพราะอะไร

ภาษาโลโกและการสร้างชิ้นงาน

ใบความรู้การสร้างชิ้นงานด้วยภาษา logo