รายงานศึกษาค้นคว้า ม.3/2556 ครั้งที่ 2

ให้นักเรียนค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อย่างน้อย  5  เว็บไซต์  แล้วนำมารายงาน  ตามตัวอย่างนี้

1.  ” กระทรวงศึกษาธิการ    http://www.moe.go.th/moe/th/home/  

2……………………………………………………………….

3………………………………………………………………..

4………………………………………………………………..

5………………………………………………………………..

Advertisements

13 Responses

 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ: computer program) คือ กลุ่มชุดคำสั่งที่ใช้อธิบายชิ้นงาน หรือกลุ่มงานที่จะประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจหมายถึง ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นชุดคำสั่งที่ออกแบบตามขั้นตอนวิธี โดยปกติแล้วเขียนโดยโปรแกรมเมอร์ หรือไม่ก็สร้างโดยโปรแกรมอื่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ อาจเขียนขึ้นด้วยระบบรหัส หรือที่เรียกว่า ภาษาเครื่อง ซึ่งมักเขียนได้ยากและเหมาะกับช่างเทคนิคเฉพาะทาง ภายหลังจึงได้มีการสร้างภาษาโปรแกรมที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์มากขึ้น เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษา C# ภาษาจาวา เป็นต้น ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจเขียนโปรแกรมไว้ใช้ส่วนตัว หรือเพื่อให้ผู้อื่นใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประยุกต์หรือไลบรารี เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมักติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิต และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่างๆ

 2. เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา

  1. คณิตดอทคอม
  สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางด้านสาขาคณิตศาสตร์ สาระ ความรู้ บทความ แบบทดสอบเกี่ยวกับวิชา
  http://www.kanid.com

  2. เพื่อการศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา
  เว็บไซต์เพื่อการศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา บทเรียนบาลีไวยากรณ์ชุดที่ 1- 7 ไวยากรณ์ชั้นสูง 5
  http://www.medeepali.net

  3. คุณครูดอทคอม
  รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานทางด้านการศึกษา ข่าวการศึกษาของไทย 6
  http://www.kunkroo.com

  4. เทคโนโลยีการศึกษา
  ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ลิงค์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน สรุปแผนยุทธศาสตร์
  http://www.edtechno.com/

  5. บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
  เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาขึ้นโดย Moodle สมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
  http://www.utthanat.com

 3. 1.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  ศูนย์รวมของข่าวสาร ความรู้ด้านการศึกษา นำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบของตัวอักษรและมัลติมีเดีย 2
  http://www.onec.go.th
  2.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขั้นตอนและเกณฑ์การขอกู้ ประกาศข่าวต่างๆ 7
  http://www.studentloan.ktb.co.th
  3.แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540- 2544)
  แนวคิด กระบวนการจัดทำ และวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540- 2544) 8
  http://www.onec.go.th/plan/8/pl2.htm
  4.เทคโนโลยีการศึกษา
  ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ลิงค์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
  สรุปแผนยุทธศาสตร์ 15
  http://www.edtechno.com/
  5.โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
  โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อนาคตและคุณภาพของเด็กไทยร่วมสร้างโรงเรียนดีประจำตำบล 22
  http://www.curric.net/tambon/

 4. ให้นักเรียนค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อย่างน้อย 5 เว็บไซต์ แล้วนำมารายงาน ตามตัวอย่างนี้

  1.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.mict.go.th

  2.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ http://www.obec.go.th

  3.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th

  4.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน http://www.opec.go.th

  5.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th

 5. 1. กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/moe/th/home/
  2. กรมสรรพากร http://www.rd.go.th
  3. เครือข่ายกาญจนาภิเษก kanchanapisek.or.th
  4. โครงการเครือข่าย SchoolNet@1509 http://www.school.net.th
  5. ความรู้เรื่องศาล และกฎหมายไทย http://www.thaijustice.com

 6. 1.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)www.studentloan.or.th

  2.บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
  เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาขึ้นโดย Moodle สมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  http://www.utthanat.com

  3.เพื่อการศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา บทเรียนบาลีไวยากรณ์ชุดที่ 1- 7 ไวยากรณ์ชั้นสูง

  http://www.medeepali.net

  4.ศูนย์รวมข้อมูลการศึกษาครบวงจร เรียนต่อนอก กวดวิชา เรียนภาษา
  การเรียนเป็นสิ่งสำคัญ จะหาที่เรียนดีๆ มีมาตรฐาน ได้ความรู้แน่นปึก ที่นี่ที่เดียว !!

  http://www.dealfish.co.th/c8-education/

  5.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  ศูนย์รวมของข่าวสาร ความรู้ด้านการศึกษา นำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบของตัวอักษรและมัลติมีเดีย

  http://www.onec.go.th

 7. 1.อนุรักษ์ไทย http://www.anurakthai.com

  2.เครือข่ายกาญจนาภิเษก kanchanapisek.or.th

  3.คอมพิวเตอร์ช่วยสอน thaiwbi http://www.thaiwbi.com

  4.เทคโนโลยีทางการศึกษา ศรีไทยwww.srithai.com

  5.e-Learning มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th/learn.html

 8. 1.สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางด้านสาขาคณิตศาสตร์ สาระ ความรู้ บทความ แบบทดสอบเกี่ยวกับวิชา…

  http://www.kanid.com
  2.ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เปิดโลกกว้างแห่งการศึกษา เด็กมอราม ดอทคอม

  http://www.dekmoram.com
  3.โฮมเพจส่วนตัวของเกษม ผิวดี แหล่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และความรู้ด้านต่าง ๆ

  http://www.piwdee.com
  4.โฮมเพจส่วนตัวของเกษม ผิวดี แหล่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และความรู้ด้านต่าง ๆ

  http://www.piwdee.com
  5.เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาขึ้นโดย Moodle สมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  http://www.utthanat.co

 9. 1 กฏหมาย ดอทคอม http://www.kodmhai.com

  2 อนุรักษ์ไทย http://www.anurakthai.com

  3. เทคโนโลยีทางการศึกษา ศรีไทย http://www.srithai.com

  4 ห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.ตรังwww.lib.ru.ac.th/trang
  5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 http://www.lib.ru.ac.th/queen72/

 10. .

  1.บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ( รายละเอียด… )
  เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาขึ้นโดย Moodle สมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  http://www.utthanat.com

  2.เด็กมอราม ดอทคอม เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ ( รายละเอียด… )
  ศูนย์กลางแล กเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เปิดโลกกว้างแห่งการศึกษา เด็กมอราม ดอทคอม

  http://www.dekmoram.com

  3.เพื่อการศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ( รายละเอียด… )
  เว็บไซต์เพื่อการศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา บทเรียนบาลีไวยากรณ์ชุดที่ 1- 7 ไวยากรณ์ชั้นสูง

  http://www.medeepali.net

  4.ศูนย์รวมข้อมูลการศึกษาครบวงจร เรียนต่อนอก กวดวิชา เรียนภาษา ( รายละเอียด… )
  การเรียนเป็นสิ่งสำคัญ จะหาที่เรียนดีๆ มีมาตรฐาน ได้ความรู้แน่นปึก ที่นี่ที่เดียว !!

  http://www.dealfish.co.th/c8-education/

  5.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ( รายละเอียด… )
  ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ข้อมูลการกู้ยืม การชำระหน…

  http://www.studentloan.or.th/

 11. 1.เพื่อการศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา บทเรียนบาลีไวยากรณ์ชุดที่ 1- 7 ไวยากรณ์ชั้นสูง
  http://www.medeepali.net
  2.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.mict.go.th
  3. เทคโนโลยีทางการศึกษา ศรีไทย http://www.srithai.com
  4.ศูนย์รวมข้อมูลการศึกษาครบวงจร เรียนต่อนอก กวดวิชา เรียนภาษา
  การเรียนเป็นสิ่งสำคัญ จะหาที่เรียนดีๆ มีมาตรฐาน ได้ความรู้แน่นปึก ที่นี่ที่เดียว
  http://www.dealfish.co.th/c8-education/
  5.เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและพัฒนาขึ้นโดย Moodle สมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์http://www.utthanat.co

 12. 1เครือข่ายกาญจนาภิเษก
  kanchanapisek.or.th

  2คอมพิวเตอร์ช่วยสอน thaiwbi
  http://www.thaiwbi.com

  3เทคโนโลยีทางการศึกษา ศรีไทย
  http://www.srithai.com

  4e-Learning มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  http://www.ru.ac.th/learn.html

  5 สุภาษิต ดอทคอม
  http://www.suparsit.com

 13. 1กฏหมาย ดอทคอม
  http://www.kodmhai.com

  2ความรู้เรื่องศาล และกฎหมายไทย
  http://www.thaijustice.com

  3เรียนภาษาอังกฤษ กับ Yindii.com
  http://www.yindii.com

  4โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการยุคใหม่
  http://www.mmm.ru.ac.th

  5คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
  http://www.onec.go.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: