โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

– รายวิชาคณิตศาสตร์    เวลาเรียน 60 คาบ/ 1 ภาคเรียน  1.5 หน่วยกิต

– รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น เวลาเรียน

ชั่วโมง/ปีการศึกษา

จำนวน
หน่วยกิต
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ม. 1 20 0.5
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม. 1 20 0.5
ง21103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม. 1 40 1
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ม. 2 20 0.5
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ม. 2 20 0.5
ง22103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม. 2 40 1
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม. 3 20 0.5
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ม. 3 20 0.5
ง23103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ม. 3 40 1
รวม 240 6

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements